Tysk utredning

Forskning resultat, infravärme

Kortfattad sammanfattning nedan.

Länk till Tysk forskningsresultat:

http://www-user.rhrk.uni-kl.de/~kosack/forschung/?INFRAROT-STRAHLUNGSHEIZUNG

Det visade sig i denna studie att infraröd värme är en representant som alternativ till konventionella värmesystem.

Sammanställning av forsknings resultat:

Boytan relaterade totala förbrukningen av infraröd värme i mätperioden var:7 305.92 kWh / 102,6 m² = 71,21 kWh / m².

Boytan relaterade korrigerade totala konsumtionen av gas uppvärmning i mätperioden var:33 542.33 kWh / 160,7 m² = 208,73 kWh / m².

Beräknade totala förbrukningen relaterade till Boytan av gas uppvärmning i Kondenseringsteknik för mätperioden blir således:

30 188,1 kWh / m = 160,7 = 187,85 kWh / m².

I förhållande till gas vid låg temperatur uppvärmning (NTG) av den slutliga energianvändningen är förbrukningen med Infraröd värme (IR) endast 37,9% gämfört med konvektionsvärmen

Dvs. sänkt förbrukning med 63 %.

Ytterligare kvalitetskriterier som talar för infravärmare, är:

Låga investeringskostnader,

Inga extra kostnader (t.ex. skorstensfejare)

Underhållsfritt.

Sammanställning av fel och slutsatser om IR värme från andra aktörer inom konvektionsvärme:

Evighetsmaskin och effektivitet med drömlika strålnings effekter. Felaktig tillämpning av de strålningsfysiska ekvationer hävdas ofta, att genom Infraröda radiatorer så skulle uteffekt vara mer än den effekt som levereras. dvs. det skulle vara ett brott mot fysikaliska lagar.

Förklaringar till: Termisk Värmeenergi, Värmeledning, Konvektion, Värmestrålningen och infraröd strålning.

Termisk Värmeenergi är energin som lagras oordnade rörelse av atomerna eller molekyler av ett ämne. Atomernas rörelsehastighet och mängd av ämnet mäts i joule enhet. Värmeenergi och temperaturen beror enligt sambandet:

Eth = m * c * T

Värmeledning (även termisk diffusion eller kallas även termiskledning), värmen i ett Fast ämne eller en stationär vätska är beroende på en temperaturskillnad från partikel till partikel, vilket vidarebefordras av intermolekylära interaktionen.

Konvektion är en form av värmeöverföring, vilket är baserat på transporten av partiklar, de är bärare av värmeenergi.

Vatten-radiator är en kylare med varmt vatten där ytan kyls av, och värmer luften som cirkulerar i lokalen för att värma väggar, tak, golv och övrig inredning.

Värmeeffekten från kylaren till luften sker genom konvektion, vilket är proportionell mot Temperaturskillnaden mellan kylare och luft vilket lyder under sambandet:

PHL = W * A * (TH - TL),

Värmestrålningen och infraröd strålning hänvisas till den del i det elektromagnetiska spektrumet av strålning som emitteras av varje objekt beroende på dess temperatur i ett ständigt utbyte mellan objekten. 

Strålningseffekt av en kropp enligt, Stefan-Boltzmanns lag ger:

M = σ * T⁴

med(Stefan-Boltzmann Konstant) σ = 5,67 * 10ˉ⁸ W / (m²K⁴), och T = absolut yttemperatur av kroppen. Sålunda ökar den totala intensiteten skarpt med fjärde potensen av temperaturen per kvadratmeteryta.

I verkligheten, i en uppvärmd lokal är strålningsytorna, ytorna av Radiatorer, väggar, tak, golv, fönster, dörrar, möbler, människor, djur etc. inblandade i ett ständigt strålningsutbyte.

Absorptionsgraden är beroende på våglängden.

Komfort och klimat faktorer.

Rumsluftens temperatur:

Inomhustemperaturen är en fysisk kvantitet av rumsluften som beskriver energitillstånd. Det anges i Kelvin (K) eller i grader Celsius (° C).( I denna rapport ° C). temperaturskillnader indikeras I Kelvin.

luftflöde:

Enligt ISO 7730 och VDI 2083 är luftströmmar mindre än 0,1 m / s inte störande.

Fuktighet:

Fuktigheten eller fukt beskriver mängden vattenånga i luften

Damm och allergener: Kännt från värmeteknik är det främst damm-allergiker som påverkas. Damm-allergi kallar man för en sensibilisering och allergisk reaktion mot exkrementer från Dammkvalster, som kan utlösa rinit, klåda och allergisk astma.

Ju lägre konvektion desto bättre för den Allergi.

Infraröd strålnings uppvärmning har den lägsta konvektionen.

 

2017-01-04 17:43