Fakta och tips vid köp av solceller

1: Fakta solceller

Solstrålar träffar solceller som genererar solenergi. El från solpaneler kan driva Infrawaves direkt med likspänning, med Likspänning undviks omvandlingsförluster i växelriktare. El kan även omvandlas till växelström med en växelriktare. kopplas in i El central och användas som all annan el.

Genom att använda solenergi sänker man sin elräkning och skyddar sig mot framtida Elprishöjningar. När solcellerna är intjänade, är elen gratis. Solceller är i princip underhållsfria. Elektriciteten som solcellerna producerar tar alltid närmaste vägen till användaren. Det betyder att det egna huset som använder sol-elen.

Eventuellt överskott är idag inte lönsamt att lagra utan säljs vidare ut på elnätet. Därifrån används sol-elen i det närmaste grannskapet när de köper el från sin leverantör.

2: Fördelar solenergi och solceller

  • Solceller är enkla att montera. De fästs enkelt på taket, resten av arbetet är kabeldragning. Inkoppling av el kan göras av en lokal elektriker.
  • Man kan börja i liten skala och bygga ut antal solpaneler allt eftersom.
  • Solceller har lång livslängd, lång garanti och kräver minimalt underhåll. Ofta garanteras en uteffekt på 80 % efter 25 år.
  • Solceller ger säker el och är utsläppsfritt och miljövänligt. Genom att producera sin egen el vet man i förväg vad elpriset blir och man är skyddad mot prishöjningar.
  • Obs: Nätelleverantörs bolaget är skyldigt att byta ut din elmätare mot en som mäter och räknar av din egenproducerade el, utan kostnad.

Vad som behövs för att producera sin egen elenergi

  1. Solceller respektive solpaneler
  2. Montagesystem för att fästa solpanelerna på taket
  3. kabel och anslutnings kontakter
  4. Växelriktare för inkoppling till växelspänning El nätet.
  5. Extra tillbehör egen lagring via batterier.

3: Solceller

Solceller omvandlar solstrålar till elektricitet (likström). Vanligast är monokristallina och poly kristallina. Monokristallina solceller är dyrare men lite effektivare. Vilken typ man väljer har ingen betydelse.

Växelriktare och mikroväxelriktare omvandlar solcellernas likström till 230V eller trefas 400 V växelström

Växelriktaren placeras på lämplig plats t.ex. vindsutrymme, grovkök eller pannrum och kopplas till husets vanliga el central, som i sin tur är kopplad till elnätet. Mikroväxelriktare är en liten växelriktare som sätts på baksidan av en solpanel. Det blir ett litet flexibelt solenergisystem som enkelt kan byggas ut.

Om det faller skugga på solpanelerna är mikroväxelriktarna också väldigt bra eftersom det annars är den solpanelen som ger minst ström begränsar strömmen i hela kedjan.

Växelriktare bestäms efter storlek på solcellssystemet. En anläggning på 3 kW behöver en växelriktare dimensionerad för den el mängden. Vid val av växelriktare för en framtida utökning av solcellssystemet bör en växelriktare som går att kompletteras för mer effekt väljas. Med mikroväxelriktare slipper man det.

Montagesystem Solpanelerna behöver fästas på taket och vilken typ av fästen väljer man beroende på vilket tak man har. Har man till exempel tegeltak väljer man fästen för tegeltak. Ju fler solpaneler man har desto fler fästen behövs.

4: Bidrag för solceller

Vid en installation av solcellspaket går det att söka solcellsbidrag hos länsstyrelsen eller ROT-avdrag för arbetskostnaden. Solcellsbidraget uppgår till 20 % för privat person och för företag till 30 % av totalsumman, inklusive material, arbete och moms.

Kontakta länsstyrelsen angående vilka möjligheter, detaljer och handläggningstider som gäller för bidraget din i region.

 Sälja och köpa solel

Generellt uppskattar man att solelproduktion årligen ger ungefär 1000 kWh per kW solcellspaket. Dock skiner solen olika mycket under dygnet och året medan elförbrukningen följer ett eget mönster. Den del av solelproduktionen som används direkt i hemmet är ”gratis”. Besparingen motsvarar summan av el överföring, elpris (kWh-priset), skatt och moms.

Den sol-el som du inte gör av med själv blir till inkomst genom försäljning. Summan inkluderar samma delar som ovan + 60 öre/kWh från staten, via deklarationen.

Välj elbolag med omsorg så att du får ett bra avtal för både såld el och den du behöver köpa. Grovt räknat använder egna huset ungefär hälften av sol elen och hälften säljs vidare ut på elnätet.För ett solcellspaket på 3 kW betyder det cirka 1500 kWh i besparing och lika mycket i försäljning per år. Andelen såld energi ökar med en större storlek på solcellspaketet.

Att tänka på

Solens energi kan direkt tas tillvara på två olika sätt. Antingen kan solens strålar omvandlas till värme med hjälp av solfångare eller till el med hjälp av solceller.Gemensamt för sol el och solvärme är att anläggningar kräver en lämplig placering.

För ett bra energiutbyte bör de orienteras från sydost till sydväst (90º skillnad) med en lutning som sträcker sig från 15º upp till 60º från horisontalläget. En hög lutning innebär en högre instrålning då solen står lågt under höst, vinter och vår och en låg lutning innebär en högre instrålning under högsommaren. Det är viktigt att undvika skuggning från exempelvis träd eller andra byggnader.

Huruvida det behövs bygglov eller inte för solceller och solfångare regleras av varje enskild kommun.